+ * -
امروز 3 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[54935]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21537]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44715]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25878]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25763]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19676]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21968]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26688]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15862]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20217]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14776]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15313]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26510]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21847]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18888]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23587]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36715]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16182]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27848]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18633]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14231]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14683]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15544]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12688]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[20993]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[39183]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20341]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18729]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[39892]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17417]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22594]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[29416]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22359]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[40426]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23510]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[46974]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25697]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33289]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16564]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[50527]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[90992]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11271]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15472]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9087]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11595]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10294]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15680]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8919]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9381]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14161]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]