+ * -
امروز 6 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55595]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21844]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45242]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26262]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26158]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19958]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22373]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27237]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16173]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20565]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15034]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15552]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26933]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22202]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19195]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23968]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37178]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16462]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28456]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18987]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14467]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14954]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15907]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12924]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21412]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[39972]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20685]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19025]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40582]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17695]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22941]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30331]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22771]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[41229]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23894]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48049]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26179]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33796]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16850]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51335]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92166]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11478]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15701]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9273]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11780]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10426]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15919]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9099]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9548]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14420]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]