+ * -
امروز 5 بهمن ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[53998]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21119]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[43919]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25395]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25282]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19273]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21497]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26005]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15491]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[19783]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14410]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[14945]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[25957]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21381]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18504]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23092]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[35900]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[15795]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27060]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18178]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[13915]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14307]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15109]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12371]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[20413]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[38124]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[19919]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18315]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[38902]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17027]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22139]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[27968]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[21826]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[39294]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23006]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[45152]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25096]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[32596]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16210]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[49223]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[89047]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[10996]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15202]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[8851]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11340]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10098]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15328]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8681]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9172]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[13835]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]