+ * -
امروز 5 خرداد ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56032]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22043]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45636]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26529]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26426]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20149]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22602]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27614]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16372]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20820]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15236]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15718]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27208]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22443]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19427]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24263]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37519]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16656]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28912]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19269]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14627]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15147]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16227]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13087]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21768]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40460]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20929]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19246]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41045]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17884]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23198]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30887]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23085]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[42017]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24242]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48905]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26502]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34175]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17034]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51932]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92751]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11610]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15845]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9371]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11915]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10547]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16059]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9192]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9644]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14548]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]