+ * -
امروز 7 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56452]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22247]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45935]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26759]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26635]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20331]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22873]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27922]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16552]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21053]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15405]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15901]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27449]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22641]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19618]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24507]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37839]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16836]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29473]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19524]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14795]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15334]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16564]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13238]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22134]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[41029]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21152]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19471]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41523]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18081]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23465]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31425]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23356]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43754]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24631]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49806]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26854]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34469]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17226]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52484]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93332]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11752]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[16004]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9497]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12029]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10689]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16237]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9317]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9782]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14695]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]