+ * -
امروز 5 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
بودهي Bodhi
سيزدهمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :آني بود ، درها وا شده بود .
برگي نه ، شاخي نه ، باغ فنا پيدا شده بود.


مرغان مكان خاموش ، اين خاموش ، آن خاموش . خاموشي
گويا شده بود.
آن پهنه چه بود : با ميشي ، گرگي همپا شده بود.
نقش صدا كم رنگ ، نقش ندا كم رنگ .پرده مگر
تا شده بود؟
من رفته ، ما بي ما شده بود.
زيبايي تنهاشده بود.
هر رودي ، دريا،
هر بودي ، بودا شده بود.

 بازديد : 9624 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه بودهي Bodhi