+ * -
امروز 10 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55679]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21891]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45318]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26312]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26211]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19997]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22409]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27300]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16213]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20608]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15066]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15590]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26985]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22249]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19242]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24030]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37234]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16501]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28533]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19029]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14493]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14988]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15957]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12953]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21469]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40058]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20739]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19060]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40679]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17731]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22975]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30410]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22831]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[41345]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23949]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48188]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26237]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33880]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16894]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51437]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92296]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11492]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15720]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9283]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11799]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10442]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15938]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9111]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9563]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14439]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]