+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56362]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22211]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45882]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26716]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26599]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20301]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22829]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27864]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16521]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21019]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15380]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15874]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27414]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22613]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19585]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24473]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37788]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16808]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29419]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19482]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14768]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15303]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16509]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13212]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22075]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40948]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21121]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19435]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41450]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18050]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23428]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31333]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23318]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43341]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24589]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49665]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26810]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34416]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17198]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52414]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93241]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11729]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15985]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9484]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12010]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10667]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16204]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9300]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9765]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14677]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]