+ * -
امروز 10 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55664]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21880]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45309]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26304]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26208]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19991]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22404]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27291]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16208]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20602]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15062]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15587]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26977]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22243]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19231]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24014]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37226]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16495]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28518]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19021]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14487]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14983]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15948]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12948]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21462]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40048]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20730]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19055]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40660]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17726]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22971]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30395]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22822]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[41328]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23932]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48178]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26226]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33873]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16884]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51418]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92273]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11490]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15716]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9278]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11796]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10437]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15932]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9110]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9556]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14432]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]