+ * -
امروز 5 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[54961]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21548]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44737]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25907]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25792]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19704]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21996]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26716]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15893]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20241]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14798]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15334]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26537]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21870]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18915]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23613]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36744]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16199]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27872]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18660]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14245]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14696]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15562]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12694]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21023]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[39224]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20361]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18748]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[39932]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17440]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22610]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[29502]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22390]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[40469]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23541]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[47019]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25724]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33327]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16584]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[50573]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[91075]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11292]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15490]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9104]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11613]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10303]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15702]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8938]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9398]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14174]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]