+ * -
امروز 2 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56359]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22210]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45880]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26713]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26598]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20298]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22826]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27862]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16521]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21019]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15379]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15872]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27413]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22610]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19582]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24472]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37788]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16808]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29415]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19479]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14768]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15302]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16508]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13211]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22071]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40943]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21119]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19433]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41448]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18049]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23425]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31330]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23317]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43323]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24588]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49664]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26808]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34415]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17197]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52413]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93237]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11728]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15985]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9483]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12010]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10667]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16202]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9300]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9764]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14677]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]