+ * -
امروز 7 اسفند ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[54489]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21326]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44332]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25647]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25509]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19481]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21743]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26364]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15684]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[19997]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14603]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15119]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26243]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21636]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18698]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23352]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36360]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16008]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27474]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18398]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14074]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14522]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15335]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12527]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[20716]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[38699]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20147]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18525]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[39478]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17212]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22383]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[28608]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22093]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[39874]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23280]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[46261]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25426]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[32936]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16396]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[49851]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[90106]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11137]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15348]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[8979]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11462]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10208]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15528]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8798]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9281]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[13999]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]