+ * -
امروز 5 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
 عنوان خبر: صداي پاي آب

متن كامل شعر صداي پاي آب

 اين شعر در سال هزار و سيصد و چهل و چهار در مجله آرش، دوره دوم، شماره سه به چاپ رسيده است.

اين شعر قبلا نيز در سايت قرار گرفته است.


 ادامه مطلب