اين قالب مخصوص نيوك 8.0 فارسي مشهدتيم ميباشد و فقط در اين نسخه قابل استفاده است.